üzmorvos

>

üzemorvos budapest

üzemorvos vizsgálat

üzemorvos

üzemorvos
üzemorvos budapest
üzemorvosi

kerület

üzemorvosi, üzemorvosi, vizsgálat, üzemorvos budapest, üzemorvos minden kerületben.
Pénztárcabarát megoldás Önnek, és cégének. Üzemrovos vizsgálat, munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése, esedékes szűrővizsgálatok. Tudja miért van nálam, miért habozna kérje ajánlatunkat, és mi megoldást találunk az Ön problémájára, kevesebből mint azt gondolná.
Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
Üzemorvos
Üzemorvos
ÜZEMORVOS
Kérje üzemorvosi ajánlatunkat!
Foglakozás egészségügyi feladataim mind a rendelőben mind helyszínen ellátom - folyamatos kapcsolattartást biztosítok üzleti partnereimnek akik között már eddig is több cég dolgozóival /kereskedelmi, építőipari, élelmiszeripari, egészségügi, szociális stb/ nagyon jó kapcsolatban állunk. Ügyfeleim kívánsága és egészsége számomra fontos.
RÓLAM
Üzemorvos vizsgálat
fizikális vizsgálat
telephelyeken
üzemorvosi vizsgálat,foglalkozás-egészségügy, szakorvosi vizsgálatok  
hasi vizsgálat
szűrővizsgálatok
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 1. §1 E rendelet hatálya a)2 munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) hatálya alá tartozó munkáltatókra - ide nem értve a honvédség, a rendőrség, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóság, a polgári védelem, a büntetés-végrehajtás szerveit, az Országgyűlési Őrséget, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat -, és b)3 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal) és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalra (a továbbiakban: járási hivatal), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és c)4 a szakképzést folytató intézményekre - ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti intézményeket - (a továbbiakban: szakképző intézmény), és d) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtókra terjed ki. 2. § (1) A Mvt. 58. §-a szerinti foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) feladatkörébe tartozik. (2)-(4)5 (5)6 A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató, illetve a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változás esetén a szolgáltatást korábban nyújtó szolgáltató, illetve orvos köteles a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges dokumentumokat - egészségügyi adatok esetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosító szolgáltató részére átadni. (6)7 (7)8 (8)9 Az egészségkárosító kockázatok meghatározásához és nyomon követéséhez szükséges, az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti munkahigiénés vizsgálatért fizetendő térítés összegéről a megrendelő és a vizsgálatot végző megállapodik. 3. §10 (1)11 A munkáltatók, a kormányhivatalok, a járási hivatalok, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében - külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak. (2) A foglalkoztathatósági szakvéleményezés díjtételét a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály határozza meg. 4. § (1)-(2)12 (3)13 A szolgálat alapfeladatainak ellátásához - a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén - legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell biztosítani. 5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani. (2)14 Amennyiben egy munkahelyen az „A” és „B” foglalkozás-egészségi osztályba tartozó munkavállalók száma egy műszakban 300 fő feletti, a munkahely szerint illetékes, munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkozás-egészségügyi szakápolói ellátásnak helyszíni biztosítását - beleértve az elsősegélynyújtás feltételeit is - írhatja elő. 6. § (1) A foglalkozás-egészségi osztályba történő besorolás szempontrendszerét a 4. melléklet tartalmazza. (2)15 Az (1) bekezdés szerinti besorolást a munkáltató a szolgálat vagy a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének figyelembevételével készíti el. (3)16 A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. 7. § (1)17 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2)18
27/1995 NM rendeletben felsorolt összes orvosi tevékenység
rendelőben
1987 ben végeztem a SOTE-én Jelenleg belgyógyász-üzemorvos- háziorvosként dolgozom jól felszerelt rendelőmben. Munkámban a keleti és nyugati orvoslást ötvözöm célom a test-lélek egyensúly megtalálása.
munkaköri alkalmassági vizsgálat
weboldal by: www.osn.hu
általános belgyógyászati vizsgálat
Dr Zoltai Erika: +3630/978-46-45
keresőoptimalizálás by: keresooptimalizalas.osn.hu
vérnyomás mérés
üzemorvos  Üzemorvosi vizsgálat Üzemorvos Budapest
látásszűrés